Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

GPIO aan de UvA

Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

De hoofdkenmerken van onze wetenschappelijke benadering:

  1. Een heldere focus op onderzoek van ruimtelijk-maatschappelijke betrekkingen (zowel binnen als tussen Noord en Zuid), waarbij ruimte en de samenleving worden gezien als entiteiten die elkaar vormgeven;
  2. Een inhoudelijke focus op de stedelijke aspecten (met name stedelijke transformatieprocessen) en de maatschappelijke, economische en milieutechnische aspecten van ontwikkeling en duurzaamheid, met een bijzondere nadruk op het probleem van maatschappelijke ongelijkheid en "environmental injustice".
  3. Een diep bewustzijn van de multiscalaire aard van ruimtelijk-maatschappelijke betrekkingen, en de noodzaak van een interscalaire benadering voor het onderzoeken van (de governance van) deze betrekkingen;
  4. Een sterke neiging tot multidisciplinariteit, d.w.z. onderzoek van het raakvlak tussen ruimte en maatschappij vanuit verschillende complementaire vakgebieden;
  5. Een sterke belangstelling voor vergelijkend onderzoek, ook in internationaal verband, om rekening te kunnen houden met uiteenlopende institutionele en ruimtelijke settings;
  6. Een solide basis in de samenleving, hetgeen inhoudt dat (a) onze onderzoeksagenda en onderwijsprogramma's geïnspireerd zijn op en mede gevormd zijn door onze belangstelling voor het aanpakken van maatschappelijke kwesties, (b) ons onderzoek altijd is ingebed in theoretische kaders, (c) we waar mogelijk samenwerking zoeken met partners (publiek en particulier) in de samenleving, en (d) we met ons werk niet alleen ruimtelijk-maatschappelijke betrekkingen analyseren maar ook bijdragen aan zinvolle interventies die zijn gericht op het verlichten van maatschappelijke problemen; 
  7. Een sterk verlangen om kritisch te reflecteren op bestaande kennis en de bestaande beleidsmatige respons;
  8. Een doelbewuste keuze om ons begrip van complexe ruimtelijk-maatschappelijke betrekkingen een stevige empirische basis te geven, hetgeen leidt tot (a) een focus op veldwerk en het verzamelen van primaire gegevens, en (b) een voorkeur voor theoretisch en methodologisch pluralisme (eclecticisme) en innovatie.

Daarnaast trachten we de ontwikkelingen op het vakgebied bij te houden, zodat we onze studenten kunnen blijven voorzien van relevant onderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

12 december 2017